۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

فيزيك جديد

آزمايشگاه فيزيك جديد Modern Physics Laboratory


ساختمان شش طبقه، طبقه سوم، آزمايشگاه فيزيك جديد (داخلي 2638)

استاد مسئول: دكتر سيده زهرا شورشيني

كارشناس: سكينه مينائي فرد

آزمايشگاه فيزيك جديد جزو دروس تخصصي دانشجويان كارشناسي فيزيك و فيزيك مهندسي مي باشد. آزمايش هايي كه در اين آزمايشگاه براي دانشجويان ارائه مي گردد، شامل آزمايش هاي زير است:

آزمايش هاي 1: انحراف پرتو كاتديك در ميدان الكتريكي و مغناطيسي

هدف: اندازه گيري سرعت الكترون، اندازه گيري e/m
آزمايش 2: موجي بودن پرتو كاتديك

هدف: بررسي پديده ي پراش پرتو كاتديك.

 

آزمايش 3: پديده ي فتوالكتريك

هدف: مطالعه ي پديده ي فتوالكتريك و مشاهده طرز كار سلول فتوالكتريك، تعيين ثابت پلانك و تعيين W (تابع كار كاتد سلول فتوالكتريك)

 

آزمايش 4: اندازه گيري e/m بطور دقيق

هدف: اندازه گيري e/m بطور دقيق توسط لامپ تك پرتو گازي

 آزمايش 5: لامپ سه قطبي گازي

هدف: مشاهده يونيزاسيون گاز در لامپ سه قطبي گازي و تعيين پتانسيل يونيزاسيون

 
آزمايش 6: آزمايش فرانك هرتز با لامپ چهار قطبي جيوه

هدف: تحقيق منفصل بودن انرژي الكترون ها در مدار اتم به كمك انتقال غير پيوسته ي انرژي توسط الكترون هاي آزاد به اتم هاي جيوه مطابق روش آزمايشي فرانك و هرتز.

 
آزمايش 7: آزمايش فرانك هرتز با لامپ سه قطبي گازي

هدف: انجام آزمايش فرانك – هرتز و تحقيق منفصل بودن انرژي الكترون ها در مدار اتم و اندازه گيري انرژي تحريك اتم هليم

 
آزمايش 8: اثر زيمان

هدف: مشاهده ي شكافتگي خط قرمز كادميوم در اثر يك ميدان مغناطيسي خارجي، مطالعه ي اثر زيمان بهنجار، تعيين e/m الكترون با اندازه گيري شكافتگي طيف قرمز كادميوم در ميدان مغناطيسي خارجي

 
آزمايش 9: تخليه ي الكتريكي گازها

هدف: بررسي تخليه ي الكتريكي هوا در لوله هاي تخليه در فشارهاي پائين

 
آزمايش 10: قانون كيرشهف

هدف: مشاهده ي نشر يك تابش كننده ي حرارتي در دماي ثابت به صورت تابعي از مشخصات سطح خارجي آن

 
آزمايش 11: مشاهده ي فلوئورسانس و فسفرسانس تحت تابش اشعه ي ماوراءبنفش و لامپ صليبي

هدف: تابش اشعه ماوراء بنفش به ورقه فسفرسانس و فلوئورسانس و مشاهده اثر نيروي تابندگي، اثر اشعه مادون قرمز روي فسفرسانس

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/06
تعداد بازدید:
7381
آزمایشگاه های آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.