۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

اخلاق حرفه ای مدیران

نقش اخلاق حرفه ای مدیران در موفقیت سازمان ها

سیده فاطمه شفیع پور 1، علیرضا زارع زیدی* 2، مهرداد متانی 3


مهم ترین اصول اخلاق حرفه ای در مدیران

وجدان:  در سرشت و فطرت انسان دستوراتی است که به نتایج کار توجه ندارد و می گوید خواه برای تو مفید بوده، یا لذت .) آور باشد یا نباشد، خوشی به دنبال بیاورد یا رنج، آن را انجام بده )رضائیان فردویی و قاضی نوری، 1389).

مسئولیت پذیری:  هر نوع بی مسئولیتی به مفهوم بیرون شدن از مسیر درست و گام نهادن در کجی ها و ناراستی هاست. هر کس در هر مرتبه ای که باشد، نسبت به تمام امور و کارهای خود مسئول است )میرشکاری، 1395).

تعهد: یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای انجام چیزی. یعنی در زمان مناسب اطلاعات درست را در اختیار کسی  قرار دهیم) صانعی و یاری،  1393).

صادق بودن: یعنی کسی که مخالف ریاکاری و دورویی است،