۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد
ميهمان كامل به ساير دانشگا‌ه‌ها چه مراحلي دارد؟
سئوال:
ميهمان كامل به ساير دانشگا‌ه‌ها چه مراحلي دارد؟
پاسخ:
- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم (در ارديبشهت ماه)
-بررسي درخواست در آموزش كل و ارسال درخواست به دانشكده ها
- ثبت موافقت يا مخالفت در سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم توسط واحد نقل و انتقال 
- تهيه نامه به دانشگاه مبدا توسط مديريت امور آموزشي
- ارائه نامه دروس درخواستي براي مهماني توسط دانشگاه مبدا(درصورت موافقت)
- انتخاب واحد دانشجو در زمان تعيين شده در تقويم دانشگاه مقصد
تاریخ:
1396/08/16
تعداد بازدید:
667
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.