۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

   

 

pHمتری
اهداف انجام آزمایش :

- آشنایی با روش pHمتری و اصول آن و دستگاه pHمتر و الکترود مورد استفاده
-  تعیین غلظت مجهول توسط انجام آزمایش pHمتری و رسم منحنی تیتراسیون مربوطه وتعیین نقطه اکی والان آن
-  تعیین ثابت های اسیدی اسید فسفریک

 

پتانسیومتری
اهداف انجام آزمایش :

- آشنایی با روش تیتراسیون پتانسیومتری و اصول آن و دستگاه پتانسیومتر و الکترودهای مرجع و شناساگر مورد استفاده
- تعیین غلظت مجهول توسط انجام آزمایش پتانسیومتری و رسم منحنی تیتراسیون مربوطه و تعیین نقطه اکی والان آنتعیین Ksp رسوب

 

 

آیون متری
اهداف انجام آزمایش :

- آشنایی با روش پتانسیومتری مستقیم و اصول آن و دستگاه پتانسیومتر و الکترودهای مرجع و شناساگر مورد استفاده
- تعیین غلظت مجهول توسط تعیین پتانسیل محلولهای استاندارد و مجهول و رسم منحنی کالیبراسیون مربوطه

 

 

 

هدایت سنجی
اهداف انجام آزمایش :

-  آشنایی با روش هدایت سنجی و اصول آن و دستگاه هدایت سنج و الکترود مورد استفاده
- تعیین غلظت مجهول توسط انجام تیتراسیون هدایت سنجی محلول مربوطه و رسم نمودار تیتراسیون و تعیین نقطه اکی والان

 

 

  

الکتروگراویمتری
اهداف انجام آزمایش :

- آشنایی با روش الکتروگراویمتری و اصول آن
-  اندازه گیری مقدار فلزات مس و نیکل موجود در محلول از طریق توزین الکترود قبل و بعد از نشاندن این فلزات به روش الکتروشیمیایی روی سطح الکترود

 

 

 

کولومتری
اهداف انجام آزمایش :

- آشنایی با روش کولومتری و اصول آن
- تعیین غلظت مجهول به روش کولومتری جریان ثابت و اندازه گیری زمان آزمایش و محاسبه مقدار مجهول

 

 

 

 ولتامتری
اهداف انجام آزمایش :

- آشنایی با روش ولتامتری و اصول آن و دستگاه ولتامتر و الکترودهای کار ، مرجع و کمکی مورد استفادهتعیین غلظت مجهول توسط انجام سیکلیک ولتامتری به روش افزایش استاندارد و رسم نمودار مربوطه

 

 

اسپکتروفتومتری
اهداف انجام آزمایش :

- آشنایی با روش اسپکتروفتومتری و اصول آن و دستگاه اسپکتروفتومتر
- تعیین طول موج جذب ماکزیمم مجهول
      تعیین غلظت مجهول توسط اندازه گیری مقدار جذب نمونه های استاندارد و مجهول و رسم نمودار الیبراسیون

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/14
تعداد بازدید:
20337
آزمایشگاه های آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.