۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک

Academic Rank

Name

مجید ممهد هروی   استاد شیمی آلی  mmh1331@yahoo.com ProfessorMajid Mamhad Herav
 فائزه فرزانه  استاد شیمی معدنی farzaneh@alzahra.ac.ir  ProfessorFaezeh Farzaneh 
 قدسی محمدی زیارانی استادشیمی آلی  gmohammadi@alzahra.ac.ir
gmziarani@hotmail.com
 Professor Ghodsi Mohammadi Ziarani
 لیدا فتوحی  استاد شیمی تجزیه  lfotouhi@alzahra.ac.ir  professorLida Fotouhi 
 سعید دهقانپور فراشاه استاد  شیمی معدنیdehghanpours@alzahra.ac.ir  ProfessorSaeed Dehghanpour Farasha
 زهرا طالب پور دانشیار شیمی تجزیه ztalebpour@alzahra.ac.ir
ztalebpour@yahoo.com
ztalebpour@gmail.com 
Associate Professor Zahra Talebpour 
 مریم لشنی زادگان دانشیار  شیمی معدنیm_lashani@alzahra.ac.ir  Associate ProfessorMaryam Lashani Zadegan 
  سید یحیی شیرازی بهشتی هادانشیار شیمی آلی  syshirazi@yahoo.com Associate  ProfessorSeyed Yahya Shirazi Beheshtiha 
 مینا غیاثی  دانشیارشیمی فیزیک  ghiasi@alzahra.ac.irAssociate  Professor   Mina Ghiyasi
 منصوره زاهدی دانشیار شیمی فیزیک  zahedi@alzahra.ac.ir
zahedi45@yahoo.com
 Associate   ProfessorMansoureh Zahedi 
 مرتضی شیری دانشیارشیمی آلی mshiri@alzahra.ac.ir Associate  Professor  Morteza Shiri
 عمران مرادلو  استادیارشیمی تجزیه  moradlou@alzahra.ac.ir Assistant ProfessorOmran Moradlou 
 کبری نیکوفر استادیار  شیمی آلیk.nikoofar@alzahra.ac.ir
knikoofar@yahoo.com 
 Assistant Professor Kobra Nikoufar
 خدیجه قنبری استادیار  شیمی تجزیهkh.ghanbari@alzahra.ac.ir
kh_ghanb@yahoo.com 
 Assistant Professor Khadije Ghanbari
 طیبه حسین نژاد  دانشیار شیمی فیزیکtayebeh.hosseinnejad@alzahra.ac.ir
tayebeh.hosseinnejad@gmail.com 

Associate Professor

 Tayebeh Hosein Nejad
 مریم حقیقی  استادیار مهندسی شیمیm.haghighi@alzahra.ac.ir

Assistant Professor

 Maryam Haghighi
 فاطمه رفیعی  استادیارشیمی آلی f.rafiee@alzahra.ac.ir 

Assistant Professor

 Fatemeh Rafiei
  عطیه رضوانیان استادیارشیمی آلی rezvaniana@alzahra.ac.ir 

Assistant Professor

Atieh rezvanian 
  مریم عنافچه استادیارشیمی فیزیک m.anafcheh@alzahra.ac.ir 

Assistant Professor

Maryam Anafche 
 ترانه حاجی اشرفی  استادیارشیمی معدنی t.hajiashrafi@alzahra.ac.ir
t.hajiashrafi@yahoo.com 

Assistant Professor

 
 Taraneh Hajiashrafi
  شکوفه گرانمایه استادیارنانو شیمی  sh.granmayeh@alzahra.ac.ir
shokoofeh.geranmayeh@gmail.com

Assistant Professor

 Sholoofeh Geranmayeh
 معصومه محمد نژاد  استادیار شیمی تجزیهm.mohammadnejad@alzahra.ac.ir
masoumeh,mohammadnejad@gmail.com 

Assistant Professor

 
 Masoumeh Mohammanejad
  حنانه حیدری صوفیانی استادیارشیمی معدنی h.heidari@alzahra.ac.ir
hheidari12@gmail.com 

Assistant Professor

 
 Hananeh Heidari
   
   
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/18
تعداد بازدید:
5499
گروه شیمی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.