۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
معرفي آزمايشگاه ها

آزمايشگاههاي آموزشي گروه شيمي 
براي پيشبرد اهداف آموزشي در مقطع كارشناسي شيمي محض و كاربردي، آزمايشگاه هاي آموزشي ذيل با 3 كارشناس، فعال است:

الف. آزمايشگاه شيمي عمومي: در اين آزمايشگاه، دروس آزمايشگاه شيمي عمومي 1 و 2 براي دانشجويان كارشناسي شيمي محض و كاربردي، و درس آزمايشگاه شيمي عمومي براي دانشجويان فني و مهندسي، فيزيك و علوم زيستي ارايه مي شود. در آزمايشگاه شيمي عمومي 1، دانشجويان با آزمايش هاي حاوي آموزش مفاهيم اساسي شيمي نظير انحلال، گرمازايي و گرماگيري بودن واكنش ها و ... آشنا مي شوند. در آزمايشگاه شيمي عمومي 2، دانشجويان با آزمايش هاي مرتبط با شناسايي كاتيون ها و آنيوين هاي معدني در محلول هاي شيميايي با استفاده از واكنش هاي مختلف شيميايي آشنا مي شوند.

ب. آزمايشگاه شيمي تجزيه: در اين آزمايشگاه، دروس آزمايشگاه شيمي تجزيه 1 (مباني شيمي آناليز) و آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 (مباني الكتروشيمي) براي دانشجويان كارشناسي شيمي محض و كاربردي ارايه مي شود. دانشجويان در آزمايشگاه شيمي تجزيه 1 با مباني تجزيه نمونه ها به روش كلاسيك شامل انواع روش هاي وزن سنجي و حجم سنجي (تيتراسيون) آشنا مي شوند. در آزمايشگاه شيمي تجزيه 2، دانشجويان با مباني روش هاي الكتروشيمي شامل پتانسيومتري، آمپرومتري و ولتامتري جهت آناليز نمونه هاي مختلف آشنا مي شوند.

ج. آزمايشگاه آناليز دستگاهي: در اين آزمايشگاه، دروس آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي (مباني آناليز دستگاهي نمونه هاي حقيقي) براي دانشجويان كارشناسي شيمي محض و كاربردي و آزمايشگاه تصفيه آب و پساب هاي صنعتي براي دانشجويان كارشناسي شيمي كاربردي ارايه مي شود. دانشجويان در اين آزمايشگاه با نحوه آماده سازي نمونه هاي حقيقي نظير نمونه هاي آب و خاك، نمونه هاي دارويي و نمونه هاي صنعتي و نحوه آناليز نمونه ها با استفاده از دستگاه هاي مرتبط نظير اسپكتروفوتومتري UV/Vis، اسپكتروسكوپي جذب اتمي (AAS)، اسپكتروسكوپي نشر اتمي (AES)، اسپكتروسكوپي فروسرخ تبديل فوريه (FT-IR)، كروماتوگرافي گازي (GC)، كروماتوگرافي گازي/اسپكتروسكوپي جرمي (GC/MS) و كروماتوگرافي مايع (HPLC) آشنا مي شوند.

د. آزمايشگاه شيمي معدني: در اين آزمايشگاه، دروس آزمايشگاه شيمي معدني 1 و 2 براي دانشجويان كارشناسي شيمي محض و كاربردي ارايه مي شود. دانشجويان در اين آزمايشگاه ها با مباني شيمي معدني و سنتز كمپلكس ها و آناليز اسپكتروسكوپي آنها آشنا مي شوند.

ه. آزمايشگاه شيمي آلي: در اين آزمايشگاه، دروس آزمايشگاه شيمي آلي 1 و 2 براي دانشجويان كارشناسي شيمي محض و كاربردي، و درس آزمايشگاه شيمي آلي براي دانشجويان علوم زيستي ارايه مي شود. در اين آزمايشگاه ها دانشجويان با روش هاي سنتز تركيبات آلي و شناسايي آنها، روش هاي تقطير و ... آشنا مي شوند.

و. آزمايشگاه جداسازي آلي: در اين آزمايشگاه، درس آزمايشگاه جداسازي و شناسايي تركيبات آلي براي دانشجويان كارشناسي شيمي محض و كاربردي ارايه مي شود. در اين آزمايشگاه، دانشجويان با روش هاي سنتز تركيبات آلي و شناسايي آنها با استفاده از روش هاي كلاسيك و دستگاهي آشنا مي شوند.

ز. آزمايشگاه شيمي فيزيك: در اين آزمايشگاه، دروس آزمايشگاه شيمي فيزيك 1 و 2 براي دانشجويان كارشناسي شيمي محض و كاربردي ارايه مي شود. دانشجويان در اين آزمايشگاه ها با مباني مفاهيم شيمي فيزيك آشنا مي شوند.

ح. آزمايشگاه شيمي صنعتي: در اين آزمايشگاه، درس آزمايشگاه شيمي صنعتي براي دانشجويان كارشناسي شيمي كاربردي ارايه مي شود. در اين آزمايشگاه، دانشجويان با تقطير جزء يه جزء در برج تقطير و ... آشنا مي شوند.

ط. كارگاه شيشه گري: در اين كارگاه، درس كارگاه شيشه گري براي دانشجويان كارشناسي شيمي محض و كاربردي ارايه مي شود. همچنين، تعميرات شيشه آلات آزمايشگاهي در اين كارگاه انجام مي گيرد.

 آزمايشگاه هاي پژوهشي گروه شيمي

براي پيشبرد اهداف پژوهشي و آموزش پژوهش در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، آزمايشگاه هاي تحقيقاتي ذيل فعال است:

الف. آزمايشگاه هاي تحقيقاتي شيمي آلي: گروه شيمي داراي آزمايشگاه هاي تحقيقاتي متعدد در گرايش شيمي آلي است كه در اين آزمايشگاه ها، دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به پژوهش در زمينه هاي متعدد تحقيقاتي مرتبط با شيمي آلي مشغول اند. زمينه هاي تحقيقاتي اخير شيمي آلي شامل سنتز تركيبات نوين آلي، معرفي روش هاي نوين سنتز تركيبات هتروسيكليك آلي و تركيبات طبيعي و دارويي، سنتز نانوكاتاليست هاي آلي و معدني جهت تسريع پيشبرد واكنش هاي آلي و مطالعه و بررسي مي باشد.

ب. آزمايشگاه هاي تحقيقاتي شيمي معدني: در گرايش شيمي معدني، گروه شيمي داراي آزمايشگاه هاي تحقيقاتي متعددي است كه دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به پژوهش در زمينه هاي متعدد تحقيقاتي مرتبط با شيمي معدني مشغول به فعاليت اند. سنتز كمپلكس هاي نوين معدني، معرفي كاربردهاي نوين كمپلكس هاي معدني، سنتز MOF ها، سنتز تركيبات نانوساختار معدني و معرفي نانورآكتورهاي معدني در واكنش هاي شيمي از جمله زمينه هاي تحقيقاتي اخير شيمي معدني گروه شيمي است.

ج. آزمايشگاه هاي تحقيقاتي شيمي تجزيه: در گرايش شيمي تجزيه، گروه شيمي داراي آزمايشگاه هاي تحقيقاتي متعددي است كه دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به پژوهش در زمينه هاي متعدد تحقيقاتي و در تخصص هاي اسپكتروسكوپي، الكتروشيمي، جداسازي و كمومتريكس مشغول به فعاليت اند. معرفي روش هاي نوين در آناليز نمونه هاي حقيقي با استفاده از روش هاي جداسازي، بررسي و مطالعه برهم كنش هاي تركيبات دارويي با تركيبات نانوساختار با استفاده از روش هاي اسپكتروسكوپي و الكتروشيميايي، معرفي سنسورها و نانوسنسورهاي نوين جهت آناليز تركيبات مختلف آلي و معدني، و ساخت انواع فوتوآندها و فوتوكاتدهاي آلي و معدني نانوساختار و مطالعه رفتار اسپكتروسكوپي و الكتروشيمي آنها از جمله زمينه هاي تحقيقاتي اخير شيمي تجزيه گروه شيمي است. آزمايشگاه هاي الكتروشيمي و جداسازي عضو شبكه آزمايشگاه هاي فناوري هاي راهبردي جهت ارايه خدمات آزمايشگاهي به دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه الزهرا و ديگر دانشگاه هاي كشور است

د. آزمايشگاه هاي تحقيقاتي شيمي فيزيك: در گرايش شيمي فيزيك، گروه شيمي داراي آزمايشگاه هاي تحقيقاتي محاسباتي است كه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد به پژوهش در زمينه هاي متعدد تحقيقاتي محاسباتي و نانومحاسباتي مشغول به فعاليت هستند.

ه. آزمايشگاه هاي تحقيقاتي تخصصي شيمي: گروه شيمي داراي سه آزمايشگاه تحقيقاتي تخصصي مجهز به دستگاه­هاي اسپكتروسكوپي، جداسازي و ديگر تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز جهت پيشبرد پروژه هاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي است. دستگاه هاي اسپكتروسكوپي موجود و فعال در گروه شامل اسپكتروفوتومتري UV/Vis، اسپكتروسكوپي فروسرخ تبديل فوريه (FT-IR)، و فوتولومينسانس (PL) است. دستگاه FTIR مجهز به ATR جهت آناليز كيفي و كمي نمونه هاي آبي است. دستگاه كروماتوگرافي گازي با دتكتور FID و TCD و دستگاه كروماتوگرافي گازي با دتكتور اسپكترومتري جرمي (GC-MS) در اختيار اعضاي هيات علمي گروه و دانشجويان تحصيلات تكميلي براي پيشبرد تحقيقات آنها است. دستگاه هاي پوشش دهي نانوساختار نظير پوشش دهي كربن و پوشش دهي اسپاترينگ در آزمايشگاه تحقيقاتي تخصصي شيمي در راستاي پيشبرد پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي در دسترس است. سانتريفوژ هاي دور بالا، كوره هاي الكتريكي، همژنايزرهاي با قدرت بالا و ديگر تجهيزات عمومي نيز در اين آزمايشگاه ها در اختيار دانشجويان است. اين سه آزمايشگاه عضو شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو، شبكه آزمايشگاه هاي فناوري هاي راهبردي، شبكه آزمايشگاه‌هاي علمي ايران (شاعا) و مديريت آزمايشگاه هاي دانشگاه الزهرا جهت ارايه خدمات آزمايشگاهي به دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه الزهرا و ديگر دانشگاه هاي كشور است. 3 كارشناس متخصص نيز مسئول آناليز نمونه ها با دستگاه هاي فوق و پاسخ دهي به مراجعه كنندگان هستند.
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/16
تعداد بازدید:
5679
گروه شیمی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.