دوشنبه 30 مرداد 1396
New Page 1
اخبار
آئین نامه ها
مجله
طرح های تحقیقاتی
فرم ها
گالری تصاویر
 منشور اخلاقی
 هسته های پژوهشی
ارتباط با ما
نظرات و پیشنهادات
 پرسش های متداول
سایر پیوندها

مجله فیزیک کاربردی

 

 

 

 


 

   

نوع مجله : علمی ترویجی


صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا

مدیر مسئول : عبدا... مرتضی علی دانشیار دانشگاه الزهرا
سردبیر : رضا ثابت داریانی استاد دانشگاه الزهرا

اعضای هیات تحریریه :
رضا ثابت داریانی , استاد دانشگاه الزهرا
عبدا... مرتضی علی , دانشیار دانشگاه الزهرا
کامران کاویانی, دانشیار دانشگاه الزهرا
عطاا... کوهیان , دانشیار دانشگاه تهران
عزالدین مهاجرانی, استاد دانشگاه شهید بهشتی
ترانه وظیفه شناس, دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه شجاعی باغینی, دانشیار دانشگاه تهران

ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا
دبیر اجرایی: گیتی آیت الهی
ویراستار: محمدرضا سرکرده ای, دانشیار دانشگاه الزهرا

صفحه آرایی و صحافی : انتشارات فرگاهی / 26115576-021

ترتیب انتشار : دو فصلنامه
شمارگان 50 نسخه