شنبه 03 تير 1396
New Page 1
اخبار
آئین نامه ها
مجله
طرح های تحقیقاتی
فرم ها
گالری تصاویر
 منشور اخلاقی
 هسته های پژوهشی
ارتباط با ما
نظرات و پیشنهادات
 پرسش های متداول
سایر پیوندها
هسته های پژوهشی هسته های پژوهشی مصوب

کاربرد نانو ذرات در محیط زیست و حسگری

 دکتر عزیز اله شفیع خانیطراحی و تهیه نانو ذرات جدید فلزی و نهش آنها روی بسترهایمناسب و بکارگیری آنها در کاتالیز واکنش های آلی با تاکید بر واکنش های جزیی

 دکتر مجید هرویساخت و بررسی کارایی فازهای جاذب برای استخراج و جداسازی ترکیبات سمی از نمونها های حقیقی پیچیده

دکتر زهرا طالب پور

الکتروسنتز برخی ترکیبات آلی, پلیمری و چارچوب های فلزی-آلی جهت بررسی رفتار الکتروکاتالیزوری آنهادر نانوکامپوزیتها با روش های الکتروشیمی, اسپکترو الکتروشیمی و میکرو استخراج الکترو غشایی     

دکتر لیدا فتوحی