۱۳۹۷ يکشنبه ۲۴ تير
هسته هاي پژوهشي

 هسته هاي پژوهشي مصوب

  طراحي و شبيه سازي بازدارنده ها و فعال كننده هاي جديد انزيم كربونيك آنهيدراز به منظور كنترل بيماري هاي مغز و اعصاب دكتر مينا غياثي
  بررسي انتشار امواج و ناپايداري ها در پلاسماهاي غباري گرانشي دكتر حسين حكيمي پژوه
  بررسي ساخت هتروسيكل ها بر پايه ايندول ها و كينولين ها با استفاده از روش هاي نوين سنتزي دكتر مرتضي شيري
      تهيه، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري نانو مايعات يوني در برخي واكنش هاي چند جزئي آلي دكتر كبري نيكوفر 
         تهيه ، خواص و كاربردهاي نانو كامپوزيت هاي آلي - فلزي  دكتر خديجه قنبري
خاتمه يافت               
مواد پيشرفته دو بعدي و مغناطيسي  دكتر نرگس انصاري 
  ابر رساناهاي دماي بالا  دكتر وحيد دادمهر 
 خاتمه يافتساخت ابر خازن و سلول هاي خورشيدي به عنوان ابزارهاي ذخيره و توليد انرژي الكتريكي  دكتر عمران مرادلو 
  اختر فيزيك - نظريه گرانش  دكتر تقي ميرترابي 
  طراحي و سنتز تركيبات هتروسيكلي جديد بر پايه واكنش هاي چند جئيي با استفاده از دايكتن  دكتر يحيي شيرازي بهشتي ها 
  مشتقات نانو سلولزي و بررسي كاربردي آنها   دكتر حنانه حيدري صوفياني
  ارائه واكنش هاي چند جزئي جديد در جهت سنتز تك ظرفي هتروسيك هاي فعال بيولوژيكي  دكتر عطيه رضوانيان
  سنتز نانو زئوليت هاي zsm-5 و zsm- 11 و مطالعه كاربرد آن در بعضي فرايندهاي نفتي مانند شكست مولكول هاي بلند زنجيره و حذف تركيبات حلقوي  دكتر مريم حقيقي 
  كاربرد نانو كاتاليست ها در سنتز مواد آلي داراي فعاليت بيولوژيكي  دكتر قدسي محمدي زياراني 

كاربرد نانو ذرات در محيط زيست و حسگري

 دكتر عزيز اله شفيع خانيطراحي و تهيه نانو ذرات جديد فلزي و نهش آنها روي بسترهايمناسب و بكارگيري آنها در كاتاليز واكنش هاي آلي با تاكيد بر واكنش هاي جزيي

 دكتر مجيد هرويساخت و بررسي كارايي فازهاي جاذب براي استخراج و جداسازي تركيبات سمي از نمونها هاي حقيقي پيچيده

دكتر زهرا طالب پور
الكتروسنتز برخي تركيبات آلي, پليمري و چارچوب هاي فلزي-آلي جهت بررسي رفتار الكتروكاتاليزوري آنهادر نانوكامپوزيتها با روش هاي الكتروشيمي, اسپكترو الكتروشيمي و ميكرو استخراج الكترو غشايي     

دكتر ليدا فتوحيتاریخ به روزرسانی:
1396/10/04
تعداد بازدید:
227
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.