۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
فيزيك پايه1

آزمايشگاه فيزيك پايه يك General Physics 1 Laboratory


ساختمان شش طبقه، طبقه دوم، آزمايشگاه فيزيك پايه يك (داخلي 2644)
استاد مسئول: دكتر عزيزاله شفيع خاني
كارشناس: سكينه مينائي فرد
دستوركار آزمايشگاه فيزيك پايه يك: GPHL1.pdf      
آزمايشگاه فيزيك پايه يك براي بررسي و درك بهتر دانشجويان علوم پايه و فني مهندسي از اصول و مفاهيم اوليه مكانيك در دوره كارشناسي طراحي شده است. در اين آزمايشگاه دانشجويان پس از آشنايي با شيوه صحيح كار در آزمايشگاه، مفهوم خطا، محاسبه خطا و روش بررسي و تحليل نتايج آزمايش؛ 11 آزمايش از 13 آزمايش زير را به انتخاب استاد انجام مي دهند.
 
آزمايش هاي 1و2: اندازه گيري 1و2
            هدف: آشنايي با ابزار اندازه‌گيري طول، جرم، زمان، حجم، تعيين جرم حجمي
 
آزمايش 3: ميز نيرو
            هدف: تعيين برآيند نيروها، بررسي تعادل جسمي كه تحت تأثير چند نيروي متقاطع قرار دارد.
 

آزمايش 4: قرقره ها و چرخ و محور
            هدف: بررسي انواع قرقره‌ها، محاسبه‌ي مزيت مكانيكي و بازده در انواع قرقره‌ها، بررسي چرخ‌و‌محور، محاسبه‌ي مزيت مكانيكي و بازده در انواع چرخ‌و محور
 
 


آزمايش 5: بررسي سقوط آزاد
            هدف: بررسي سقوط آزاد اجسام از ارتفاع‌هاي متفاوت، اندازه گيري شتاب جاذبه زمين (g)
 آزمايش 6: بررسي سينماتيك حركت انتقالي در دو بُعد (حركت پرتابي)
            هدف: بررسي حركت پرتابي، اندازه‌گيري برد پرتابه و تعيين بستگي برد به سرعت اوليه و زاويۀ پرتاب
 
 
آزمايش 7: بررسي سينماتيك و ديناميك حركت خطي در يك بُعد (قوانين نيوتن)
            هدف: بررسي حركت يكنواخت و تحقيق قانون اول نيوتون در حركت خطي، بررسي حركت شتابدار و تحقيق قانون دوم نيوتون در حركت خطي
 
 
آزمايش 8: بررسي پايستگي تكانه خطي در برخورد يك بُعدي
            هدف: مطالعه برخورد كشسان (الاستيك) و ناكشسان (غيرالاستيك)، تحقيق پايستگي تكانه‌ي خطي
 
 
آزمايش 9: بررسي سينماتيك و ديناميك حركت دوراني در يك بُعد
            هدف: آشنايي با جسم صلب ومحور دوران و گشتاور ماند، سنجش سرعت زاويه­اي و شتاب زاويه­اي در حركت دوراني شتاب‌دار  
 
 


آزمايش 10: بررسي حركت نوساني ساده در يك بُعد (جسم-فنر و آونگ ساده)
            هدف: مطالعه­ي حركت نوساني ساده در مجموعه­ي جسم و فنر، سنجش ثابت فنر با استفاده از قانون هوك و حركت نوساني ساده در فنر، مطالعه­ي حركت نوساني ساده در آونگ ساده، بررسي متغييرهاي مؤثر در دوره‌ي تناوب آونگ ساده، تعيين شتاب گرانش در آزمايشگاه توسط آونگ ساده
 
 


آزمايش 11: بررسي آونگ مركب
            هدف: آشنايي با آونگ مركب، بستگي زمان تناوب آونگ مركب به گشتاور ماند، بستگي زمان تناوب آونگ مركب به فاصله­ي مركز جرم آونگ از نقطه آويز
 
 


آزمايش 12: بررسي آونگ كاتر
            هدف: آشنايي با آونگ كاتر و اندازه‌گيري شتاب جاذبه‌ي زمين (g) با كمك آن.
 
 
آزمايش 13: سنجش گشتاور ماند و بررسي قضيه محورهاي موازي (آونگ پيچشي)
            هدف: آشنايي با آونگ پيچشي، بررسي گشتاور ماند اجسام­ با اشكال متفاوت حول محوري كه از مركز جرم جسم مي‌گذرد، بررسي بستگي گشتاور ماند يك جسم به توزيع جرم در جسم، بررسي بستگي گشتاور ماند يك جسم به فاصله­ي محور دوران تا مركز جرم جسم (قضيه محور موازي)
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/06
تعداد بازدید:
28020
آزمایشگاه های آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.